Verpakken door
de jaren heen

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) is in 2013 opgericht om bij te dragen aan een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Circulair verpakken betekent dat verpakkingen zo worden ontworpen, geproduceerd en verwerkt, dat ze kunnen worden vernieuwd, gereduceerd, hergebruikt en gerecycled. Zo creëren we nieuwe economische kansen, worden we minder afhankelijk van andere landen voor grondstoffen en het is goed voor het milieu.

Samenwerking tussen leveranciers, producenten, importeurs, verpakkers, afvalverwerkers en recyclers is hiervoor essentieel. Het gaat immers om het sluiten van de hele keten: van grondstof tot hergebruik. Voorwaarde voor deze samenwerking is dat alle ketenpartijen kunnen beschikken over feitelijke kennis over duurzaam verpakken. Het KIDV zorgt voor het ontwikkelen, bijeenbrengen en delen van die kennis.

Efficiency van verpakkingen

Vóór de Tweede Wereldoorlog al staat efficiency ook in Nederland al sterk in de belangstelling (Taylorisme). In 1940 start directeur De Jong van Lever’s Zeepfabrieken, onder druk van de schaarste, tezamen met het Nederlands Instituut voor Efficiency (NIVE, 1924-2001) een studiecommissie naar de efficiency van verpakkingen, gericht op materiaalbesparing en lagere transportkosten per product.

Na de oorlog nemen kennisinstituten zoals het Proefstation voor Verpakkingen TNO (1946, TNO Verpakkingen) en het Nederlands Verpakkingscentrum (1953, NVC) de taken van het NIVE over. Ook het Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek (NIZO, 1948) besteedde veel aandacht aan verpakkingsonderzoek. Deze organisaties werkten veelvuldig samen bij het delen van kennis in de vorm van symposia en onderwijs, wat Nederland, zeker in de jaren ’60 een vooraanstaande positie in het verpakkingsonderzoek gaf.

Inmiddels zijn daar ook andere instituten bijgekomen, die zich richten op samenwerking en duurzaamheid. Zo ondersteunt het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) het bedrijfsleven met tools en advies bij de verduurzaming van verpakkingen.